RODO

 

W związku z wejściem w życia dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),informujemy, że LabMed Solutions Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest LabMed Solutions Sp. z o.o. ul. Majowa 7, 05-077 Warszawa.
  2. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO.
 2. Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu, adres email, dane wymagane do wystawienia faktury, adres dostawy towaru.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umów, realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, komunikacji i prowadzenia korespondencji, realizacji działań marketingowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. LabMed Solutions Sp. z o.o. może przekazywać Pani/Pana dane osobowe w celu poprawnej realizacji procesu sprzedaży i obsługi posprzedażnej, następującym podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, min. obsługa prawna, obsługa kadrowo-księgowa, obsługa marketingowa, obsługa logistyczna, obsługa IT i serwisowa. Jak również pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
 5. W czasie przetwarzania danych, na podstawie przepisów RODO przysługują Pani/Panu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, żądanie zaprzestania przetwarzania. Żądanie może Pani/Pan wnieść na piśmie na adres: ul. Majowa 7, 05-077 Warszawa lub elektronicznie na adres: biuro@labmed-solutions.com
 6. Zgoda na przetwarzanie danych może być przez Panią/Pana cofnięta w każdym czasie.
 7. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego.
 10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem (w szczególności do realizacji zawartych z Administratorem umów).